Duurzame landbouw

Duurzaamheidsdoelstellingen

Levens en onze planeet verrijken

Corteva Agriscience zet zich in voor het bevorderen van duurzame landbouw, om het leven en onze planeet voor de komende generaties te verrijken. We hebben 14 doelen gesteld die in 2030 gerealiseerd moeten zijn en die de veerkracht van ons wereldwijde voedselsysteem zullen vergroten.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor boeren

Onze doelstellingen voor 2030

We stellen ons ten doel het levensonderhoud en de bedrijfsvoering van boeren te verbeteren en tegelijkertijd middelen van bestaan te behouden en het land duurzaam te bewerken. Onze 10-jarige initiatieven voorzien in instrumenten en training om een stabielere oogst te realiseren, de input te optimaliseren en de klimaatbestendigheid te verbeteren.

Boeren training aanbieden

In 2030 moeten 25 miljoen boeren een opleiding hebben gekregen over de gezondheid van de bodem, het beheer van voedingsstoffen en water, en over de best practices op het gebied van productiviteit.

We gaan boeren op meer manieren informatie verschaffen over de nieuwste ontwikkelingen en technologie.

De levens van kleinschalige boeren verrijken

De productiviteit, het inkomen en de duurzame landbouwpraktijken van 500 miljoen kleine landbouwbedrijven gezamenlijk verhogen tot 2030.

Tot 80 procent van het voedselaanbod in Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara wordt geproduceerd door kleine boeren. We zetten ons in om hen toegang te geven tot hulpmiddelen, oplossingen en agronomische ondersteuning.

Terugdringen van broeikasgasuitstoot en verhogen van opbrengsten

De boeren in staat stellen om de gewasopbrengst duurzaam te verhogen met 20 procent en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen binnen de agrarische systemen met 20 procent te verminderen ten opzichte van 2020.

We leveren best practices en innovaties om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd onze planeet te beschermen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor het land

Onze doelstellingen voor 2030

We zijn toegewijd aan het beschermen van het land, de gewasopbrengsten en het succes van de agrarische sector op de lange termijn. We weten dat de gezondheid van de bodem, het water en de biodiversiteit met elkaar verbonden zijn en dat dit allemaal voordelen oplevert voor een betaalbare en rijke voedselvoorziening.

Verbeterde bodemgezondheid

Verbetering van de bodemgezondheid van 30 miljoen hectare grond in 2030.

We leveren hulpmiddelen en innovaties om de bodemgezondheid te verbeteren, zodat de gewassen beter bestand zijn tegen weerverschillen, de lucht- en waterkwaliteit wordt verbeterd en bloeiende leefomgevingen worden ondersteund.

Waterbeheer verbeteren

Versnelde verbetering van de efficiëntie van het stikstofgebruik (NUE; Nitrogen Use Efficiency) in de hele wereld in 2030. Het waterverbruik verminderen en tegelijkertijd de opbrengst van de productie van zaden op 2,5 miljoen hectare waterarme landbouwgrond verhogen in 2030 ten opzichte van 2020.

Wanneer stikstof efficiënt wordt gebruikt, groeien de planten beter en worden de omringende natuurlijke hulpbronnen beschermd. Onze stikstofstabilisatoren maken gebruik van een geavanceerde technologie om de efficiëntie van het stikstofgebruik te verhogen. We zullen ook strategieën implementeren om de efficiëntie van het watergebruik in gebieden met waterschaarste te verbeteren.

Biodiversiteit verbeteren

De biodiversiteit op meer dan 10 miljoen hectare grasland en in natuurlijke ecosystemen wereldwijd verbeteren door middel van duurzaam beheer en bescherming van leefomgevingen in 2030.

Biodiversiteit is de basis van de landbouw en onze voedselsystemen. We gaan samenwerkingsverbanden aan om meer leefomgevingen te kunnen creëren en nieuwe technologieën voor ruimtelijke ordening te ontwikkelen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor onze gemeenschappen

Onze doelstellingen voor 2030

We helpen agrarische gemeenschappen zich te ontwikkelen door onze klanten en collega's in de landbouw, en de gemeenschappen waarin we wonen en werken, te ondersteunen. We zetten ons in voor het steunen en beschermen van mensen in het gehele voedselsysteem en de agrarische gemeenschap in ruimere zin.

Werknemers veilig houden

Verbetering van de bodemgezondheid van 30 miljoen hectare grond in 2030.

Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de mensen in onze vestigingen en van hen die in de agrarische sector werken.

De landbouw behoort tot de gevaarlijkste bedrijfstakken ter wereld. Om de boeren te ondersteunen, moeten we ervoor zorgen dat mensen veilig en gezond in de landbouw kunnen werken.

Vrouwen ondersteunen, meer kansen voor jongeren en gemeenschappen betrokken houden

Empowerment van vrouwen, meer kansen voor jongeren en de gemeenschappen in alle landen waar we actief zijn erbij betrekken vóór 2030.

Wij zijn van mening dat agrarische gemeenschappen baat hebben bij economische mogelijkheden en sociale integratie voor iedereen. We breiden uit van lokaal naar wereldwijd via het Corteva Grows-programma.

Een miljoen vrijwilligersuren

Een miljoen Corteva-werknemersuren gratis beschikbaar stellen om mensen en gemeenschappen wereldwijd te ondersteunen in 2030.

Onze meer dan 20.000 medewerkers kunnen een belangrijke kracht ten goede vormen om anderen en de agrarische gemeenschap als geheel te helpen. We bieden lokaal meer mogelijkheden voor vrijwilligers via het Corteva Grows-programma.

Vergroting van de transparantie van de toeleveringsketen

De transparantie van de toeleveringsketen van de boeren naar de consument vergroten door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen die de boeren de mogelijkheid bieden extra waarde te creëren door middel van transparantie op de landbouwmarkten, in de voedselsystemen en in de gemeenschappen.

Transparantie is cruciaal voor duurzaamheid. Meer dan ooit willen consumenten en andere belanghebbenden weten hoe voedsel wordt geproduceerd. We helpen de boeren met digitale hulpmiddelen gegevens bij te houden en de informatie openlijk te delen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor onze activiteiten

Onze doelstellingen voor 2030

We zetten ons in om de duurzaamheid van zowel onze activiteiten als de oplossingen die we aan boeren bieden, te vergroten. Onze 10-jarige initiatieven omvatten onder meer duurzame innovatie, het opstellen van een klimaatstrategie, het gebruik van uitsluitend duurzame verpakkingen en het verhogen van de duurzaamheidsinspanningen van onze vestigingen.

Duurzaamheidscriteria vereisen voor nieuwe producten

Elk nieuw product van Corteva Agriscience zal in 2025 aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.

Transformatie en innovatie in ons landbouwsysteem is van vitaal belang om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom zal elk nieuw productconcept dat we ontwikkelen aan specifieke duurzaamheidscriteria voldoen voordat het in ons productinnovatietraject wordt opgenomen.

Onze uitstoot van broeikasgassen beheren

Het opstellen van onze klimaatstrategie voor de emissies in scope 1, 2 en 3 van het GHG-protocol, met inbegrip van passende reductiedoelstellingen voor 1 juni 2021.

We kunnen het goede voorbeeld geven als het gaat om het beperken van de klimaatverandering door ons te richten op hernieuwbare en efficiënte energiewinning en door een tienjarig emissiereductieplan op te stellen.

Scope 1-emissies komen voort uit bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door het bedrijf. Scope 2 heeft betrekking op de broeikasgasemissies die ontstaan bij de opwekking van ingekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt verbruikt. Scope 3-emissies zijn weliswaar een gevolg van de activiteiten van het bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn van of die niet door het bedrijf worden beheerd. Meer informatie over emissienormen kunt u vinden op https://ghgprotocol.org/.

Alleen duurzame verpakking gebruiken

Alle verpakkingen zullen in 2030 herbruikbaar of recyclebaar zijn.

Een duurzame verpakking vermindert het totale plasticgebruik en de hoeveelheid afval. We ontwikkelen nieuwe processen en technologieën die het mogelijk maken alle verpakkingen te hergebruiken of te recyclen.

De duurzaamheidswerkzaamheden van onze locaties verbeteren

Elke vestiging van Corteva Agriscience duurzamer exploiteren door middel van afvalvermindering, waterbesparing en een verbeterde biodiversiteit.

We werken aan een afvalstortingsstatus van nul voor alle zaadontwikkelingsactiviteiten en zorgen voor waterbesparing in gebieden met veel waterschaarste. We zullen ook best practices op het gebied van biodiversiteit toepassen in alle Corteva-vestigingen en -onderzoeksboerderijen.

Duurzaamheidsdoelstellingen

De aanpak van onze duurzaamheidsdoelstellingen

Onze doelstellingen voor 2030

Bij Corteva Agriscience hebben we 14 ambitieuze doelen gesteld om het leven gezamenlijk te verrijken door middel van duurzaamheid. Hoe we als bedrijf samen met onze partners werken aan deze doelstellingen en vooruitgang boeken, geeft uiting aan onze betrokkenheid - we doen het voor het goede en voorgoed. Onze aanpak is gebaseerd op best practices en wereldwijde kaders voor duurzaamheid.

Materialiteitsanalyse

Dankzij een gezamenlijke inspanning hebben we de aandachtsgebieden geïdentificeerd waar we de grootste impact kunnen hebben. Lees meer over ons ontwikkelingsproces voor materialiteitsanalyse.

Meer informatie

Belanghebbenden betrokken houden

Het erbij betrekken van belanghebbenden is een cruciaal onderdeel van de manier waarop we de doelen hebben ontwikkeld en hoe we onszelf verantwoordelijk stellen en vooruitgang boeken met het realiseren van onze doelstellingen. Lees meer over hoe onze belanghebbenden een essentieel onderdeel vormen van de wijze waarop we het leven gezamenlijk verrijken door middel van duurzaamheid.

Meer informatie

Informatie over de doelstellingen voor agrariërs

Informatie over de doelstellingen voor het land

Informatie over de doelstellingen voor onze gemeenschappen

Informatie over de doelstellingen voor onze activiteiten

Duurzaamheidsdoelstellingen

"Inzicht in de behoeften en belangen van onze belanghebbenden is van cruciaal belang geweest voor onze strategie, waarbij we prioriteiten hebben geïdentificeerd en ons hebben gericht op activiteiten waarmee we de meest positieve impact kunnen hebben. Het zal evenzeer van cruciaal belang zijn, aangezien we de voortgang bewaken en er verslag over uitbrengen." 

- Anne Alonzo, Chief Sustainability Officer bij Corteva Agriscience