Tip •  14-03-2022

Vrijstelling Closer in suikerbieten 2022

Something went wrong. Please try again later...
Vergeling_bieten_header  

Ter bescherming tegen bladluis & beheersing van bietenvergelingsziekte

Ook voor teeltseizoen 2022 is het insecticide Closer beschikbaar voor een toepassing in suikerbieten. Dankzij een vrijstelling welke is aangevraagd door COSUN in samenwerking met het IRS en de BO Akkerbouw. Ter bescherming tegen bladluis en ter beheersing van bietenvergelingsziekte mag Closer in suikerbieten worden toegepast in de periode van 1 april 2022 tot 15 juli 2022.

Luisbestrijding en virusbeheersing  zijn een uitdaging geworden voor de suikerbietenteelt. Belangrijk is de beschikbaarheid van goede middelen om indien nodig snel en effectief een bestrijding te kunnen uitvoeren.

Afgelopen jaar was de luisdruk in suikerbieten lager t.o.v voorgaande jaren. Ondanks deze lage druk toonden plekken in het veld later toch duidelijk bietenvergelingsziekte. Daarom is het tijdig en regelmatig monitoren van suikerbieten in 2022 ook weer van belang. Een goede beheersing van bietenvergelingsvirus draagt sterk bij aan het rendement van de teelt.

De foto hierboven toont vergelingsziekte op een perceel suikerbieten in Nederland in seizoen 2021.

Closer als sterke partner in beheersing vergelingsvirus suikerbieten

Het insecticide Closer is een welkom product door de volgende eigenschappen:

Snelle direct dodende werking tegen alle soorten luis

In tegenstelling tot virusoverdracht in pootaardappels (Y-virus) en bloembollen, hebben we in suikerbieten te maken met een semi- persistent en een persistent virus. Waar luizen in pootaardappels en bloembollen al met een enkele (proef)prik het non-persistente virus kunnen overbrengen is dat in suikerbieten NIET het geval. Voor virusoverdracht is een langere tijd nodig dat de luis met het gewas ‘verbonden’ is. De snelheid van werking is daarom wel degelijk relevant bij aanwezigheid van luis in suikerbieten.

De meeste soorten vergelingsvirus kunnen pas worden overgedragen als de luis 24 tot 48 uur verbonden is met de plant. Het gaat er dus niet om dat aanwezige luizen na een bespuiting over een aantal dagen dood zijn. Het gaat er om dat ze ook snel dood zijn: Hoe sneller de werking, hoe minder het vergelingsvirus wordt overgebracht! Closer onderscheidt zich op dit punt positief van de andere beschikbare middelen: Closer heeft de snelste direct dodende werking. 

Spaart natuurlijke vijanden & past goed in IPM

Closer is veilig voor vrijwel alle natuurlijke vijanden die voor de suikerbietenteelt van belang zijn en is daarmee  goed inpasbaar in Integrated Pest Management (IPM).

Systemische werking, zo nodig te combineren met LDS

Closer wordt na toepassing door translaminaire en systemische werking door de  gehele plant verdeeld. Zo wordt een goede duurwerking verkregen in de plant.
Voor wat betreft de eigenschap ‘systemische werking’ is een kanttekening van belang. Bij toepassing vroeg in het seizoen op kleine plantjes komt maar een beperkt deel van de spuitvloeistof op deze plantjes terecht. Het grootste deel van de actieve stof zal  naast de plantjes op de grond komen. Daarmee is maar een beperkte hoeveelheid actieve stof op het blad van de plant beschikbaar om de systemische lengtewerking te realiseren. Bovendien zal de plant snel groeien in deze fase, waardoor er ook een vrij sterke verdunning optreedt in de plant. Concluderend: De systemische lengtewerking van een middel komt in suikerbieten later in het seizoen (richting sluiten van het gewas) beter tot zijn recht, dan vroeger in de teelt op kleinere planten. Vroeg in de teelt is de waarde van direct dodende werking & snelle werking groter. 

Wanneer een LDS-herbicidebespuiting samenvalt met een noodzakelijke bespuiting tegen luis, dan kan Closer eenvoudig worden toegevoegd aan de LDS-combinatie.